sobota, 12. marec 2016

ZBOR ČLANOV 2016

Kot vsako leto smo se tudi letos zbrali na letnem zboru članov Kluba upokojenih delavcev Luke Koper. Na vabilo se je odzvalo vek kot 60 članov kluba. Žal smo letos morali zbor opraviti brez, zaradi bolezni zadržanega predsednika kluba gospoda Sagadina. Podpredsednik gospod Lucjan Tomišič je začel zbor s predlogom, da bi gospod predsednik kmalu okreval. Predlagal je delovno predsedstvo in člane drugih organov zbora. Predlog je bil soglasno sprejet in delovno predsedstvo je po ugotovitvi sklepčnosti nadaljevalo zbor po sprejetem dnevnem redu. Predstavnik Luke gospod Marko Grabljevec član sveta delavcev je pozdravil prisotne in podal kratko informacijo o uspešnem delu Luke Koper in rezultatih poslovanja. Posebej je poudaril zbiranje podpisov v akciji DOVOLJ !!! Luke ne damo! Hočemo drugi tir - TAKOJ. Akcijo upokojenci podpiramo in aktivno sodelujemo pri pridobivanju podpisov. Gospod Marko je tudi odgovarjal na postavljena vprašnja. Podpredsednik je v imenu predsednika podal poročilo o delu društva, realizaciji programav letu 2015 in predlog programa dela za leto 2016. Gospod Koren je podal finančno poročilo kot tudi finančni program za tekoče leto, gospod Kristl Štumpfel je podal poročilo nadzornega odbora. Po obravnavi poročil je zbor s sklepom soglasno sprejel poročila in programa. Po kratki raspravi pod točko razno je predsedojoči zaključil zbor in pozval prisotne k večerji in zabavi.Okusno bobro pripravljeno večerjo naših nekoč vestnih sodelavk - kuharic in strežnega osebja smo se ob prijetni glazbi gospoda Silvana Jermana veselo zavrteli.

Prispevek: Viktor Udovič
Foto: Nada Spasojevič