četrtek, 21. marec 2019

ZBOR ČLANOV KLUBA 2019

ZBOR ČLANOV KLUBA UPOKOJENIH DELAVCEV LUKE KOPER

Z zakonskim predpisom morajo vsa društva do konca meseca marca opraviti zbor članov. Tako smo se tudi mi odločili imeti zbor članov našega društva 15. marca 2019 ob 18,00 uri v prostorih gostišča “SLOREST”. Predhodno se je na redni seji sestal Izvršni odbor društva, ki je obravnaval teme predvidene za zbor članov in predlagal naslednji DNEVNI RED:

1. Izvolitev delovnega predsedstva:
- imenovanje zapisnikarja
- izvolitev dveh overovateljev zapisnika
- izvolitev verifikacijske komisije
2. Informacija o poslovanju in razvoju Luke Koper (informacijo bo podal predstavnik uprave Luke Koper.
3. Obravnava in potrditev poročila o delu izvršnega odbora v letu 2018
4. Obravnava programa dela v letu 2018 in potrditev programa dela za leto 2019. Dodatno smo pri tej točki vključili informacijo o zdraviliško - sprostitvenem programu za člane KUS (Klub upokojencev Slovenije)
5. Obravnava in potrditev finančnega poročila za leto 2018
6. Obravnava in potrditev predloga finančnega načrta za leto 2019
7. Obravnava poročila nadzornega odbora
8. Članarina za leto 2020
9. Predlog in izvolitev člana IO KLUB-a
10. Sprememba naslova KLUBA-a
11. Razno

Po 15 minutnem čakanju zaradi sklepčnosti Zbora (predpis statuta društva) smo pod prvo točko izvolili organe - vodstvo zbora.Verifikacijska komisija je ugotovila da smo sklepčni in lahko nadaljujem z zborom.

Prisotnost na zboru je opravičil predsednik uprave Luke Koper g. Dimitrij Zadel zato je informacijo o poslovanju, tekočih investicijah in razvoju podjetja podal delavski direktor g. Vojko Rotar. Dodatno informacijo o tekočih zadevah v zvezi z delom in dodatnih zaposlitev v podjetju je podal g. Mirko Slosar predsednik sveta delavcev Luke Koper.

Člani zbora so na predlog predsednika predsedstva soglašali, da razpravo po poročilih in sklepe sprejmemo v paketu na koncu vseh poročil.

Predsednik kluba g. Branko Matič je podal poročilo o delu Izvršnega odbora in društva v letu 2018, ki je bilo zelo uspešno. Žal smo bili manj uspešni pri organizaciji dvo in tri dnevnih izletih zaradi premalega števila prijavljenih.

Gospod predsednik je podal predlog programa dela v letu 2019. Predvidel je, da se prav zaradi izletov povežemo z drugimi društvi upokojencev za skupno organizacijo oz. udeležbo (DU Semedela, Olmo, Koper...) Na zbor smo povabili go. Ido Kogej, vodjo organizacije zdraviliško - sprostitvenega programa v zdraviliščih v sosednjih republikah, rep. Bosni in Hercegovini in rep. Hrvaški. Go. Ida v obširno predstavila možnosti oddiha - počitnikovanja in predvsem zdravljena v teh centrih, Podeljena je bila tudi pisna informacija.

Gospod Ljubo Franca, ki opravlja finance društva je podal finančno stanje - bilanco društva za leto 2018, ki je bilo uspešno in pozitivno. Obenem je predstavil tudi predlog finančnega načrta za letu 2019.

Pri razpravi po poročilih so sodelovali člani kluba. Zanimalo jih je predvsem: Izvedba novega vhoda v Luko, podaljšanje prvega pomola, izgradnja drugega oz. dvojnega železniškega tira, preselitev pretovora osebnih avtomobilov v tretji bazen, zaposlovanje delavcev IPS ...Vsi sklepi so bili soglasno sprejeti kot so bili predloženi.

Članarina društva v letu 2019 ostane enaka kot je bila v v letu 2018.

Zaradi smrti g. Pavel Marca člana izvršnega odbora je bilo potrebno izvoliti novega - nadomestnega člana. Za člana IO je bila predlagana in soglasno izvoljena go. Irena Bečaj. ČESTITAMO.

Klub je imel od ustanovitve do sedaj naslov na Dolinski cesti t.j. na naslovu prvega predsednika kluba g. Antona Sagadina. Klub ima sedaj nove prostore v upravnih pisarnah Luke Koper na naslovu VOJKOVO NABREŽJE 38. S soglasnim sklepom je bila potrjena sprememba naslova.Pod točko razno ni bilo predlogov, zato je bil čas za klepet, šale in podobno Ob glasbi smo povečerjali dobro pripravljeno večerjo, ki so jo nam pripravile naše bivše sodelavke -  kuharice, tudi postrežba je bila na visokem nivoju zato se v imenu vseh prisotnih zahvaljujemo.

Prispevek: Viktor Udovič
Foto: Žal posnetkov nismo naredili zato so priložene fotofrafije iz lanskoletnega zbora, zato