O klubu


Predstavitev kluba upokojenih delavcev Luke Koper, ki je bil ustanovljen 5. 3. 1997 na ustanovnem zboru. Na ustanovnem zboru so bila sprejeta tudi pravila kluba, izvoljeni so bili vsi s pravili predpisani organi oz. njih člani.

Ustanovitelji kluba upokojencev Luke Koper so:

1. ANTON SAGADIN
2. RADO FRANC BON
3. LUCJAN PURIČ
4. EGON PRINČIČ
5. MARIJA GREGORIČ
6. FRANC SLAK
7. SVETKO FAVENTO
8. JULIJ LONČAR
9. JANEZ PLEŠKO in
10. SILVANA MALALAN

V klubu upokojenih delavcev Luke Koper, špedicij in agencij, ki so s svojim delom povezani z Luko Koper se združujejo s cilji določenimi v sprejetih pravilih pod II. NAMEN IN NALOGE KLUBA. Klub so poimenovali:

KLUB UPOKOJENIH DELAVCEV LUKE KOPER, CLUB DEI LAVORATORI PENSIONATI DEL PORTO DI CAPODISTRIA.
  Na podlagi 8. in 9. člena Zakona o društvih (Ur. List RS 60/95) je ustanovni občni zbor Kluba upokojenih delavcev Luke Koper, dne (05.03.1997) 16.marca 2018 sprejel naslednja dopolnjena

                                                      P  R  A  V  I  L  A

                        Kluba upokojenih delavcev LUKE KOPER

                                                              I.

                                           SPLOŠNE DOLOČBE

1.     člen

Klub upokojenih delavcev LUKE KOPER je prostovoljno, stanovsko – interesno društvo upokojenih delavcev LUKE KOPER, ki se združujejo zaradi skupnih interesov, opredeljenih v teh pravilih ter v skladu z zakonom o društvih.

2.     člen

Klub upokojenih delavcev LUKE KOPER deluje na območju občine Koper.

3.     člen

Ime kluba se glasi: KLUB UPOKOJENIH DELAVCEV LUKE KOPER. Sedež kluba je v Kopru vojkovo nabrežje 38.

                                                              4. člen

Klub upokojenih delavcev LUKE KOPER je pravna oseba zasebnega prava. Deluje v okviru ZDU občine Koper.

5. člen

klub ima okrogel žig premera 3 cm. Na obodu žiga je izpisano besedilo: KLUB UPOKOJENIH DELAVCEV LUKE KOPER, CLUB DEI LAVORATORI PENSIONATI DEL PORTO DI CAPODISTRIA. 
                                                                  .           II.

                                             NAMEN IN NALOGE KLUBA

                                                              6. člen

Namen kluba je združevati upokojene delavce LUKE KOPER zaradi uresničevanja s temi pravili določenih nalog ter interesov. Da bi uspešno dosegel svoj namen in izvajal svoje naloge, klub navaja svoje člane k aktivnemu življenju in delovanju, k spoznavanju kulturnih vrednot ter naravnih lepot in znamenitosti k tovarištvu, vzajemnosti in medsebojnem spoštovanju.

                                                                              7. člen

Temeljna naloga kluba je skrb za negovanje stanovske zavesti, zasnovane na pozitivnih zgodovinskih tradicijah. Klub skrbi za organiziranje in razvijanje družbenega življenja, praznovanj, športa in rekreacije, prireditev, srečanj in izletov, kulturnih in izobraževalnih dejavnosti, socialne in druge pomoči ter drugih dejavnosti, ki so v interesu članov kluba.

                                                                              8. člen

Klub seznanja svoje člane z določbami predpisov o pokojninskem, invalidskem in zdravstvenem zavarovanju ter njihovimi pravicami. Klub seznanja svoje člane tudi s predvidenimi spremembami ter predpisov zaradi dogovora o skupnih stališčih ter varovanju pravic in interesov svojih članov kot upokojencev. Klub spremlja razvoj Luke Koper in sodeluje z Upravo Luke.


                                                                              III.

                              SODELOVANJE Z DRUGIMI ORGANIZACIJAMI

                                                              9. člen

Zaradi uresničevanja skupnih interesov se Klub upokojenih delavcev LUKE KOPER združuje v zvezo društev upokojencev občine Koper.

                                                                              10. člen

Klub nudi pomoč svojim članom pri reševanju njihovih socialnih, statusnih in drugih problemov in v ta namen sodeluje z organi lokalne samouprave, centri za socialno delo in drugimi upravnimi organi ter z društvi upokojencev in drugimi organizacijami, ki delujejo na ustreznih področjih, oz. jim je zaupana skrb za upokojence in starejše občane.

                                                                              11. člen
Klub sodeluje s sindikalnimi, veteranskimi in drugimi stanovskimi organizacijami, si skupaj z njimi prizadeva za utrjevanje medsebojnih stikov ter se z njimi dogovarja za izvajanje skupnih programov in drugih aktivnosti v skupnem interesu. Klub sodeluje skupaj z zamejskimi organizacijami upokojenih in aktivnih delavcev.

                                                                              IV.

                                          ZASTOPANJE IN PREDSTAVLJANJE

                                                                              12. člen

Predsednik kluba zastopa in predstavlja klub. V primeru odsotnosti ali zadržanosti predsednika kluba, opravlja njegove naloge podpredsednik kluba ali drugi član IO, ki ga predsednik pooblasti.

                                                                              V.

                                                                              13. člen

Klub dela javno.

                                                                              14. člen

Klub obvešča javnost o svojem delu preko sredstev javnega obveščanja, predstavniki javnega obveščanja pa so lahko prisotni na sejah organov kluba.

                                                                              15. člen

Člani kluba imajo pravico biti obveščeni o delovanju kluba in o vseh vprašanjih, ki so v tej zvezi zanj pomembni. Klub zagotavlja javnost dela v odnosu do članov s tem, da so seje, na katerih se obravnava delo kluba, odprte za člane.

                                                                              16. člen

Za uresničevanje javnosti dela in dajanja podatkov so odgovorni:
-          predsednik društva,
-          člani IO, ki jih pooblasti predsednik kluba.

VI.
                                   
                                                            Članstvo v klubu

                                                         17. člen

Član kluba lahko postane vsak upokojeni delavec LUKE KOPER, ki je delal v Luki vsaj 5 let in prostovoljno poda pristopno izjavo ter sprejema ta pravila. Član kluba lahko postane tudi upokojeni delavec, ki je delal v Špediciji in Agenciji, ki je sodelovala z Luko in prostovoljno poda pristopno izjavo ter sprejema ta pravila.

                                                                              18. člen

Člani kluba imajo pravico:
-     sodelovati pri delu kluba in njegovih organih.
-     voliti in biti izvoljeni v organe kluba,
-     dajati predloge in pobude za delovanje kluba,
-     biti obveščeni o delu kluba in delu njegovih organov,
-     zahtevati pomoč kluba in
-     se udeleževati vseh prireditev in dejavnosti, ki jih organizira klub.

                                                                              19. člen

Člani kluba imajo dolžnost, da:
-     prispevajo k uresničevanju namena in nalog kluba,
-          se ravnajo po določbah teh pravil ter po sklepih občnega zbora,
-          izvršujejo naloge, ki so jim zaupane,
-          se udeležujejo občnih zborov, sej organov kluba in drugih klubskih aktivnosti,
-          plačujejo članarino.

20. člen

Naslov »častni član kluba« je najvišje priznanje, ki ga klub podeli svojemu članu, za izjemne zasluge pri delu kluba. Klub lahko izjemoma podeli to priznanje tudi drugim občanom za izredne zasluge pri delovanju kluba. Priznanje se podeli na občnem zboru kluba.

                                                                              21. člen

Članstvo v klubu preneha:
-          z izstopom, ko član poda IO pisno izjavo o odstopu,
-          s črtanjem iz evidence, če ne plačuje članarine, umre, ter se preseli in ne da odstopne izjave,
-          z izključitvijo, če krši svoje dolžnosti iz 19. člena in druge določbe pravil.
O črtanju iz evidence odloča IO, o izključitvi pa disciplinsko razsodišče.

                                                                              VII.

                                                                  ORGANI KLUBA

                                                                              22. člen

Organi kluba so:
-          občni zbor,
-          izvršni odbor,
-          nadzorni odbor in
-          disciplinsko razsodišče.

23. člen

Mandatna doba članov IO,  NO, in disciplinskega razsodišča traja 4 leta. Član kluba je lahko večkrat zapored izvoljen v isti organ.

                                                                              24. člen

Občni zbor je najvišji organ kluba, sestavljajo ga vsi člani kluba.

                                                                              25. člen

Občni zbor je lahko reden in izreden. Redni občni zbor skliče IO 1 krat letno. Izredni občni zbor se skliče po potrebi. Skliče ga na svojo pobudo, na zahtevo NO, ali na zahtevo tretjine članov kluba. Če IO ne skliče izrednega občnega zbora v 30 dneh, ga skliče predlagatelj sam. Izredni občni zbor sklepa samo o vprašanjih, zaradi katerih je bil sklican. Predlog dnevnega reda določi predlagatelj, ki tudi pripravi gradivo za sejo. Vabilo z dnevnim redom se pošlje 10 dni pred občnim zborom in sicer: članom kluba, predstavnikom društva upokojencev, predstavnikom drugih klubov, ZDU občine Koper in predstavnikom Luke Koper.

                                                                              26. člen

Občni zbor je sklepčen, če je navzočih več kot polovica članov. Če ob predvidenemu začetku občni zbor ni sklepčen, se pričetek odloži za 10 minut, nakar je občni zbor sklepčen, če je prisotnih najmanj 14 članov. TO JE ŠTEVILO IO in NO skupaj.

                                                                              27. člen

Občni zbor začne predstavnik kluba in ga vodi, dokler občni zbor ne izvoli delovnega predsedstva. Občni zbor izvoli še zapisnikarja, dva overovatelja zapisnika, verifikacijsko komisijo ter po potrebi še druga delovna telesa.

                                                                              28. člen

Občni zbor:
-          sklepa o dnevnem redu,
-          razpravlja o poročilih, delu in predlogih organov kluba,
-          sprejema finančni načrt in zaključni račun (poročilo o poslovanju),
-          odloča o predlogih in pobudah članov kluba,
-          izvoli in razrešuje predsednika in člane IO, predsednika in člane NO predstavnika in člane disciplinskega razsodišča,
-          sprejema in spreminja ter dopolnjuje pravila kluba in druge splošne akte,
-          odloča o včlanjevanju kluba v zvezo klubov in druge upokojenske organizacije ter določa delegate zanjo,
-          določa višino članarine,
-          podeljuje naslov častni član, priznanja in plakete posebno zaslužnim članom kluba in drugim občanom,
-          odloča o pritožbah članov kluba proti sklepom IO in disciplinskega razsodišča,
-          sklepa o prenehanju kluba.

29. člen

Volitve organov kluba so praviloma javne, občni zbor pa lahko sklene, da so tajne.

                                                                              30. člen

Občni zbor sprejema sklepe z večino glasov navzočih članov. Kadar občni zbor odloča o sprejemu ter spremembi in dopolnitvi pravil in drugih splošnih aktov ter o prenehanju kluba je sklep sprejet, če sta zanj glasovali dve tretjini navzočih članov.

                                                                              31. člen

Sklepi občnega zbora so obvezni za vse člane kluba in za vse njegove organe.

                                                                              32. člen

Na občnem zboru se piše zapisnik, ki ga podpišejo predsednik delovnega predsedstva, zapisnikar in dva overovatelja zapisnika.

                                                                              33. člen  

IO opravlja  tekoče delo kluba in šteje 11 članov. IO se konstituira na svoji prvi seji in ga sestavljajo: predsednik, podpredsednik, tajnik - blagajnik in osem članov, ki se jih zadolži za urejanje zadev po posameznih področjih dejavnosti kluba.

                                                                              34. člen

Izvršni odbor opravlja zlasti naslednje naloge:
-          izvršuje sklepe občnega zbora,
-          skrbi za uresničevanje namena in nalog,
-          izvršuje program dela,
-          pripravlja poročilo o svojem delu ter predloge za občni zbor,
-          pripravlja predlog finančnega načrta in zaključnega računa (ter poslovnega poročila),
-          odloča o uporabi sredstev v okviru sprejetega finančnega načrta,
-          pripravlja predlog pravil in njihovih sprememb ter drugih splošnih aktov,
-          pripravlja program dela kluba,
-          skrbi za zagotavljanje finančnih in materialnih sredstev za izvajanje klubske dejavnosti,
-          vodi tekoče finančno in administrativno poslovanje.

35. člen

IO je za svoje delo odgovoren občnemu zboru kluba. Najmanj enkrat letno mu mora poročati o svojem delu.

                                                                              36. člen

Seje IO sklicuje njegov predsednik, ki je hkrati predsednik kluba. Seje so po potrebi. Sklic seje lahko zahteva tudi nadzorni odbor ali tretjina članov kluba. Seja je sklepčna, če je navzočih najmanj polovico članov IO. IO sklepa z večino glasov navzočih članov.

                                                                              37. člen

Predsednik kluba:
-          skrbi za pripravo gradiva za sejo IO,
-          sklicuje in vodi sejo IO ter predlaga dnevni red,
-          skrbi za izvajanje sklepov in drugih nalog kluba,
-          zastopa in predstavlja klub. V njegovem mnenju sklepa in podpisuje pogodbe ter dogovore,
-          skrbi za povezavo z ustreznimi organi in organizacijami zaradi zagotavljanja uspešnega dela kluba,
-          podpisuje v imenu kluba in je odredbodajalec v finančnih zadevah v okviru sprejetega finančnega načrta.

38. člen

Tajnik kluba vodi pisarniško poslovanja kluba, skrbi za zapisnike sej, vodi statistike in evidenco zadolžitev članov kluba, sodeluje pri pripravi gradiva za seje IO ter pri izvajanju njegovih sklepov. Tajnik kluba je v odsotnosti predsednika odredbodajalec v finančnih zadevah v okviru sprejetega finančnega načrta.

                                                                              39. člen

Nadzorni odbor ima predsednika in dva člana. NO je za svoje delo odgovoren občnemu zboru.

                                                                              40 člen
NO spremlja in nadzira dela vseh organov kluba, zlasti pa celotno gospodarsko, finančno in materialno poslovanje. Člani NO imajo pravico in dolžnost udeleževati se občnih zborov, sej IO in njegovih teles ter morajo imeti dostop do vseh gradiv v klubu. NO o svojih ugotovitvah sproti obvešča IO ter (enkrat letno) pisno poroča občnemu zboru kluba.

                                                                              41. člen

Disciplinsko razsodišče ima predsednika in dva člana. Disciplinsko razsodišče je za svoje delo odgovorno občnemu zboru kluba in mu mora o svojem delu pisno poročati.

                                                                              42. člen

Disciplinsko razsodišče vodi postopek zoper posameznega člana kluba zaradi kršitve teh pravil in drugega ravnanja, ki škoduje ugledu in interesom kluba. Disciplinsko razsodišče lahko po izvedenem postopku izreče članu kluba sledeče ukrepe:
-          opomin,
-          javni opomin in
-          izključitev iz društva.
Disciplinsko razsodišče vodi postopek proti članu kluba in pri delu smiselno uporablja določbe, ki veljajo v postopku o prekrških, v kolikor ni v tem statutu drugače določeno.

                                                                              43. člen

Član kluba, ki mu je disciplinsko razsodišče izreklo ukrep, se lahko zoper sklep v tridesetih dneh od vročitve sklepa pritoži na občni zbor kluba. Občni zbor odloči o pritožbi na prvi naslednji seji.
Njegova odločitev je dokončna.

                                                                              44. člen

Vsi organi kluba in njihovi člani so za svoje delo odgovorni občnemu zboru. Občni odbor lahko razreši organ v celoti ali posamezne njihove člane, če oceni, da ne opravljajo svojih nalog v skladu s temi pravili ter smernicami občnega zbora.

                                                                              VIII.

                                                          FINANCIRANJE KLUBA

                                                                              45. Člen

Klub pridobiva za svoje delovanje:
-          s članarino,
-         prostovoljnimi prispevki,
-          z darili in volili.
-          Iz naslova materialnih pravic (iz premoženja)
Če klub ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ga mora porabiti za svoje dejavnosti.

                                                                              46. člen

Klub mora za zagotavljati podatke o svojem materialnem in finančnem poslovanju v skladu z računovodskim standardom za društva.

                                                                              47. člen

Poslovno poročilo, ki ga obravnava in sprejme občni zbor kluba, mora prikazovati pravo stanje premoženja in poslovanja kluba ter mora biti sestavljeno v skladu s pravili računovodskega standarda za društva.

                                                                              IX.

                                                           PRENEHANJE KLUBA

                                                                              48. Člen

Klub lahko preneha po sklepu občnega zbora ali po samem zakonu.

                                                                              49. člen

Sklep o prenehanju kluba mora vsebovati ime po dejavnosti sorodnega kluba, na katerega se po poravnavi vseh obveznosti, prenese premoženje kluba, proračunska sredstva se vrnejo proračunu. O sklepu občnega zbora o prenehanju kluba, mora predsednik kluba v tridesetih dneh obvestiti pristojni upravni organ, pri katerem je klub registriran.

                                                                               X.

KONČNE DOLOČBE

50. člen

Ta pravila stopijo v veljavo z dnem, ko jih sprejme občni zbor.


Koper,16.marca 2018

Tajnik: MAJDA PAHIČ l.r.                                                   predsednik: BRANKO MATIČ l.r.